Rejestracja

Warszawska Granda na Pięści

Wszystkich zawodników podczas trwania zawodów będą obowiązywać aktualne badania lekarskie!

Dokonanie opłaty za udział we wrześniowych  jest obowiązkowe. Nie trzeba tym razem wysyłać skanu/zdjęcie dowodu wpłaty, jednak KAŻDY POWINIEN POKAZAĆ DOWÓD WPŁATY NA MIEJSCU ! Można opłaty dokonać na recepcji klubu Legia Fight Club. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione po zawodach przedmioty, więc prośba by zabierać wszystko (także książeczki bokserskie po zakończonej walce). 

NAJBLIŻSZE ZAWODY:

12.12.2021

Zawodnicy, którzy wcześniej rejestrowali się do wzięcia udziału w 44 lub późniejszych WGnP nie rejestrują się ponownie! Potwierdzają jedynie chęć wzięcia udziału w nowej edycji Grandy po zalogowaniu się do swojego konta zawodnika i zaznaczeniu odpowiedniego pola.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe!

Regulamin zapisów online do

zawodów bokserskich i walk sparingowych

orzel-syrenka.pl

 1. CEL

Portal Zapisów ma ułatwić Organizatorowi wydarzenia proces rejestracji elektronicznej, a Uczestnikowi pozwolić na łatwe i szybkie zapisanie się na interesujące go wydarzenie.

Niniejszy regulamin reguluje sposób korzystania z serwisu przez Uczestnika jak i Organizatora.

 1. POJĘCIA

Organizator – osoba lub instytucja która jest właścicielem, twórcą wydarzenia lub osobą upoważnioną przez właściciela, organizatora do zbierania zgłoszeń do wydarzenia w jego imieniu.

Uczestnik – osoba która dobrowolnie wyraziła chęć uczestniczenia w wydarzeniu stworzonym przez Organizatora.

Wydarzenie – to zbiór danych tworzony na potrzeby organizacji, przez Organizatora na podstawie regulaminu wydarzenia. Dane te to w szczególności dane osobowe zawodnika, ale także dodatkowe informacje takie jak na przykład waga czy poziom umiejętności.

Portal – to zbiór danych osobowych uczestników który zbierany jest przez firmę ORZEŁ I SYRENKA,  której właścicielem jest PAWEŁ MICHALIK ul. Gościeradowska 1/23 , 03 -535 WARSZAWA NIP: 524-257-63-38,  wpisany do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

 1. USŁUGI

ORZEŁ I SYRENKA poprzez zapisy internetowe ułatwia organizatorom zawodów zbieranie zgłoszeń zawodników, zaś samym startującym daje łatwą możliwość zgłoszenia się do wydarzenia.

ORGANIZATOR – organizatorem wydarzeń jest firma ORZEŁ I SYRENKA we współpracy z klubem LEGIA FIGHT CLUB ul. ŁAZIENKOWSKA 6A.

Organizator ma dostęp do danych zawodników, które zostaną podane przy formularzu rejestracji. Organizator zastrzega sobie możliwość wysyłania wiadomości lub wykorzystania numeru telefonu w celu uzyskania informacji odnośnie startu w zawodach sportowych do których przystępuje uczestnik.

UCZESTNIK – każda osoba, która pragnie wystartować musi zarejestrować się w serwisie zapisów internetowych poprzez stronę ORZEL-SYRENKA.pl

Za pomocą tych kont zawodnicy dokonują rejestracji na wybrane przez siebie wydarzenie, akceptują regulamin wydarzenia i tym samym zobowiązują ORZEL-SYRENKA.PL do przekazania swoich danych osobowych Organizatorowi. Posiadanie konta jest darmowe a dane które Uczestnik podaje podczas rejestracji: nr telefonu, adres mail czy nr PESEL nie są widoczne dla pozostałych uczestników.

UCZESTNIK rejestrując się w serwisie zgadza się tym samym na możliwość upoblicznienia pozostałych danych takich jak: wiek, waga, klub, imię i nazwisko.

Rejestrując się w serwisie uczestnik zgadza się także na upublicznianie zdjęć i walk z wydarzenia, w którym bierze udział.

ZAPISY NA WYDARZENIE – utworzone przez Organizatora i udostępnione przez niego zapisy elektroniczne podczas których zbiera on dane uczestników którzy wyrażą na to dobrowolną zgodę. Administratorem Danych Osobowych uczestników wydarzenia jest Organizator.

 1. Zasady korzystania z Portalu Zapisów ORZEL-SYRENKA.PL

Konto uczestnika może utworzyć każdy powyżej 15 roku życia lub opiekun prawny osoby młodszej. Dane osobowe podawane w ramach konta Uczestnika wymagane są do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji na wydarzenie więc muszą być poprawne i prawdziwe. Konta uczestnika nie wolno udostępniać osobom trzecim. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych Organizatorowi Wydarzenia na które się rejestruje.

Osoby niepełnoletnie mają obowiązek podania kontaktu do trenera lub opiekuna i tylko za zgodą opiekuna mogą startować w zawodach.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia im usług opisanych powyżej.

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

prawo żądania od Administratora usunięcia danych

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt Datasport. Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE

* – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin stanowi treść porozumienia między Datasport a użytkownikami Portalu Zapisów Datasport.

W ramach Portalu Zapisów ORZEL-SYRENKA.PL udostępniane są zapisy na Wydarzenia których zasady określone są w odrębnych regulaminach. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie mogą być podstawą roszczeń odnoszących się do procesu rejestracji i przetwarzania danych na konkretne wydarzenie.

W przypadku śmierci Uczestnika możliwe jest usunięcie jego danych na podstawie kopi aktu zgonu przesłanego na adres siedziby firmy.

50 Warszawska Granda na Pięści

 1. CEL IMPREZY: popularyzacja sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, walki sparingowo – szkoleniowe zawodników pierwszego kroku, możliwość współzawodnictwa przed najważniejszymi krajowymi zawodami, lekcja historia, wsparcie weteranów i kombatantów
 2. ORGANIZATORZY: KLUB LEGIA FIGHT CLUB, ORZEL I SYRENKA, OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: zawody zostaną rozegrane w klubie Legia Fight Club ul. Łazienkowska 6a, Warszawa
 4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodnicy od 14 do 40 roku życia i zawodniczki od 15 do 40.

W walkach sparingowo – szkoleniowych organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia większej ilości kategorii wiekowych.

W walkach turniejowych mogą startować zawodnicy i zawodniczki zarejestrowani w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadające aktualną opłaconą

licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi

upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.

Zawodnicy walk sparingowo – szkoleniowych również zobowiązani są do posiadania aktualnych badań sportowo – lekarskich.

Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego

Walki sparingowo – szkoleniowe odbywać się będą w na dystansie 3x2minuty, oprócz walk w kategorii młodzik (3×1,5 minuty)

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: na własny koszt. Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla zawodników.
 2. ZGŁOSZENIA: zgłoszenia prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2020 r.

Zgłoszenia odbywają się przez formularz na stronie: www.orzel-syrenka.pl

Zawodników obowiązuje wpisowe w wysokości: 100 zł osoby pełnoletnie i 50 zł osoby niepełnoletnie.

Opłata wpisowego zapewnia ubezpieczenie zawodników z polskim obywatelstwem.

Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa są zobowiązane do ubezpieczenia się dodatkowo na własny koszt.

 1. NAGRODY:

Organizator zapewnia nagrody dla wszystkich zawodników.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek, kradzieży,

uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody lub zagubienie sprzętu zapewnionego przez organizatora.

Wpisowe

Oświadczenia

do pobrania

OPŁATA WPISOWEGO:

 • 100 zł osoby pełnoletnie
 • 50 zł osoby niepełnoletnie

UWAGA! Prosimy zawodników z LEGIA FIGHT CLUB o wpłaty w klubie przez trenerów.

W cenie wpisowego:

 • ubezpieczenie (pod warunkiem podania numeru PESEL!)
 • medal
 • puchary dla wyróżnionych
 • atrakcyjne nagrody takie jak sprzęt sportowy czy odżywki
 • dyplom
 • nagrania i zdjęcia z walk w internecie (w miarę możliwości staramy się by wszystkie walki były filmowane i fotografowane)